Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  Algemene beschouwing begroting 2017  
 
 
Reactie fractie Combinatie95 op Begroting 2017.
 
Voorzitter, We zitten over de helft van deze bestuursperiode en gaan oogsten wat in de eerste periode gezaaid is. Daarnaast hebben we gezien dat plotse zaken die op ons afkwamen zoals de vluchtelingencrisis door dit bestuur goed zijn aangepakt. Bijna twee jaar invoering decentralisaties met nauwelijks een wanklank. Dat is bij andere gemeenten soms wel eens anders. De ambtenarenfusie met St. Michielsgestel is een feit en hoewel lang niet alles al op rolletjes loopt, wordt ook op dit front gelukkig standvastig doorgegaan. Voorzitter, toen wij Mark Buijs kozen als burgemeester, zochten we o.a. een aanjager. Het mag wel eens hier gezegd worden dat Mijn gemeente dichtbij ook echt dichterbij is gekomen door zijn vastberadenheid. Langlopende dossiers zoals de oppositie ze eerder benoemde, vragen veel tijd en aandacht , maar ook met die dossiers zijn ze goed bezig. De keuzes die het college ons met deze nieuw opgezette begroting laat zien, zijn ook de onze. Toch houden ook wij de vinger aan de pols en hebben we wat kritische noten. Ik ga niet ieder programma nalopen maar vraag aandacht voor een aantal punten. Zo vragen wij ons af, wanneer Boxtel de PMD –inzameling start in navolging van St. Michielsgestel dat per 1 januari a.s. daarmee start. Via een raadsbesluit uit 2014 zijn OZB en afvalstoffen- en rioolheffingen tot 2018 aan elkaar gekoppeld. De OZB mag jaarlijks tweemaal trendmatig verhoogd worden als daarbij de afvalstoffen- en rioolheffingen niet trendmatig verhoogd worden. Met een motie willen wij vanaf 2018 het college vragen de koppeling los te laten en de OZB slechts trendmatig te verhogen. (Coelo Atlas: Lastendruk 2016 Boxtel 713 euro op plaats 135 van de 390 gemeenten.)
 
Move'31 is een nieuw mobiliteitsprogramma dat in de plaats komt van Boxtel Bicycle en het GVVP. Combinatie95 betreurt het dat de knellende zaken van Boxtel Bicycle niet tot uitvoering zijn gekomen. Hopelijk worden die zaken waar we het al teveel over gehad hebben nu eindelijk eens ter hand genomen. Wij vragen het college nogmaals het gereserveerde krediet voor de nieuwbouw/renovatie van de Michaëlschool nader te beschouwen. Het gemeenschapsgeld is te kostbaar om dergelijk grote bedragen niet steeds op hun noodzaak te beoordelen.
 
Deze begroting bevat ook de ruimte om het onderzoek naar geschikte grotere woonplekken goed aan te pakken, waarbij wat Combinatie95 betreft het heft best wel eens in eigen hand genomen mag worden. Complimenten voor dit bestuur dat de begroting sluitend heeft gemaakt zonder nu te graaien uit de reservepot. Sterker nog de algemene reserves komen vanaf 2020 weer op het gewenste peil. Weerstandscapaciteit is voldoende. Wordt wel tijd om de gemeentelijke onderhoudsplannen een keer vast te stellen, zodat deze in de begroting kunnen worden opgenomen. Het pas vernieuwde gemeentehuis verkleint dit risico flink. Toch wordt 168.000 euro geschat voor het totaal jaarlijkse onderhoud. Qua risico's kan Vorst B een behoorlijk risico worden als het bp niet wordt vastgesteld Attero en ODBN vormen die nog risico's?
 
Bij min of meer structurele bijdragen / subsidies goede jaarlijkse evaluaties noodzakelijk. We keuren de bijdragen niet af, maar willen wel benadrukken dat steeds naar het resultaat gekeken moet worden alvorens weer min of meer automatisch de bijdrage toe te kennen. Parkmanagement en centrummanagement zijn voorbeelden. Nog maar 8 jaar om een nieuwe sporthal voor te bereiden!! Tot zover in eerste termijn
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht