Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Publicaties - Vragen aan college
  antwoord op Vragen m.b.t. wachttijden spoorwegoverwegen Tongersestraat  
 
 
In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 29 maart jl. heeft Combinatie95 vragen gesteld aangaande de wachttijden bij de dubbele overweg. Ik heb toen aangegeven dat de antwoorden via ProRail liepen. Inmiddels zijn de vragen beantwoord. --Vragen Fractie Combinatie95 m.b.t. wachttijden spoorwegoverwegen Tongersestraat
 
1. Zijn de dichtligtijden bij de dubbele overweg, in of na 2013, door ProRail onderzocht en aangepakt? ProRail heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren om te verkennen of de dichtligtijden bij de dubbele overweg Tongersestraat in Boxtel kunnen worden verkort. Op basis van het verkennende vooronderzoek is vastgesteld dat dit mogelijk is, door onder meer de overwegbomen pas te activeren nadat de haltering bij station Boxtel heeft plaatsgevonden. Uit simulaties blijkt dat het voor beide overwegen mogelijk is om de dichtligtijden met circa 40 seconden te verkorten. ProRail werkt op dit moment in overleg met betrokkenen, waaronder de reizigers- en goederenvervoerders, aan de verdere technische uitwerking om de dichtligtijden op een veilige wijze te verkorten. Er wordt gestreefd om de aanpassingen aan de dichtligtijden van de dubbele overweg Tongersestraat in de 2e helft van 2017 te realiseren.
 
2. Zijn de overwegbomen bij Boxtelse spoorwegovergangen in 2015 gereviseerd? In 2015 heeft een landelijke analyse plaatsgevonden. Daaruit is een Masterplan Overwegen voortgekomen met een pakket aan maatregelen. De maatregelen voor Boxtel worden in 2017 uitgevoerd: Niet het reviseren van overwegbomen, maar wel van de stellers. Dit zijn de niet bewegende delen. Het zijn de palen met de lichten en bellen waaraan de slagboom is bevestigd.
 
3. Is ProRail verzocht de spoorwegbomen beter in te regelen? Bijvoorbeeld pas sluiten als de trein vanaf het station vertrekt. Ja, hiervoor is in diverse overleggen aandacht gevraagd. Tijdens de bewonersparticipatie voor de oplossing van de problematiek rond de dubbele overweg Tongersestraat, najaar 2012 / voorjaar 2013, is de seinoptimalisatie als maatregel vooruitlopend op een structurele oplossing, naar voren gebracht. Onder meer op basis hiervan is in opdracht van ProRail het onder vraag 1 genoemde onderzoek uitgevoerd. Met regelmaat is in verschillende overleggen naar de stand van zaken / voortgang gevraagd. ProRail heeft aangegeven dat de verdere technische voorbereiding en afstemming met partijen, om de dichtligtijden op een veilige wijze te kunnen verkorten, veel tijd vergt. De uitvoering is nu voorzien in de 2e helft 2017
 
4. Wat doet het College om de wachttijden bij de dubbele overweg, in de aanloop naar de PHS maatregelen, terug te dringen? Door de uitvoering van de hiervoor genoemde maatregelen worden de dichtligtijden van de dubbele overweg met ca. 40 seconden verkort. Dit vooruitlopend op de realisatie van het totale maatregelenpakket PHS Boxtel, waarvan de afronding is voorzien eind 2021. Het College zal de planning m.b.t. de voorbereiding en realisatie van de maatregelen om de dichtligtijden te verkorten, in overleg met ProRail nauwgezet bewaken en waar mogelijk aansturen op versnelling.
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht