Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Moties en amendementen
  RAAD --BEGROTING 2016- dinsdag 20 okt. 2015  
 
 
Debat over programmabegroting 2016; Begroting 2016 Algemene beschouwing De zienswijze van Combinatie95 , verwoord door fractie-voorzitter Peter Manni
 
Voorzitter, Het laatste jaar dat we de begroting van Boxtel in dit jasje zien. 2016 is immers het eerste jaar van de ambtelijke fusie. Door uniformering van de beleidsproducten kunnen we in ieder geval een begrotingswijziging tegemoet zien. Combinatie95 is gelukkig met de paragraaf Verbonden partijen, omdat daarmee meer inzicht verkregen wordt in de financi
 
De drie decentralisaties zijn in Boxtel goed verwerkt. We zijn er echter nog lang niet. Mantelzorg is een belangrijk middel, waarvoor volgens ons voldoende ruimte moet worden vrijgemaakt. Onze sociale duurzaamheid wordt versterkt door onze ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Wij dienen een motie in om ook voor de financieel minder draagkrachtige ouderen het mogelijk te maken hun eigen woning levensloopbestendig te maken. Met de teloorgang van MIK komt ook de hoge kwaliteit van kunst en cultuur in onze gemeente in gevaar. Combinatie95 is vooralsnog van mening dat op dit gebied nog stappen gezet moeten worden. Het gestelde doel om vanaf 2017 600.000 euro structureel te bezuinigen op subsidies, komt steeds beter in zicht. Dit jaar wordt er vanwege de systematiek zelfs meer bezuinigd dan voor 2015 aangegeven was. Het teveel bezuinigde bedrag van ruim 49.000 euro willen we niet terug laten vloeien naar de algemene middelen, maar alvast oormerken voor de bezuinigingsstap van 150.000 euro die voor 2016 in de begroting is opgenomen. Wij dienen daarvoor een motie in tezamen met SP, D66, INbox, PvdA/GL en VVD.
 
Voorzitter, Onze binnensporters hebben nu nog een dak boven het hoofd via met name de particuliere De Braken sporthal. Wij vinden dat de gemeente nu plannen moet ontwikkelen om over 9 jaar een adequate oplossing te hebben voor onze binnensporters. Een belangrijke paragraaf in de begroting is die over risicobeheersing en weerstandsvermogen. Een van de genoemde risico's die o.i. onnodig is, is die betreffende de aanbestedingen door de gemeente. De controle op aanbestedingen boven de
 
Tot slot voorzitter is het knap om in deze begroting de 2,5 miljoen euro voor PHS te verwerken zonder de OZB hiervoor te verhogen. Samenvattend hebben wij de volgende vragen voor het college: 1. Kan dit college toezeggen dat op korte termijn gestart wordt met het traject om te komen tot een adequate oplossing voor onze binnensporters over pak hem beet 9 jaar? 2. Kan dit college toezeggen dat er m.b.t. het aanbestedingsbeleid van de gemeente zodanig gehandeld wordt dat het risico hiervan ook voor de middellange termijn laag te noemen is? 3. Mogen wij van het college een voortvarende aanpak verwachten van het probleem van de woonruimte voor statushouders en de wachttijden voor sociale huurwoningen? 4. Welke stappen zijn er nog nodig om burgerparticipatie in Boxtel volledig te laten slagen? P.S. Voorzitter, Is het nu echt nodig om in onze duurzaamheidsgemeente 23 euro per jaar extra te vragen voor een grote groene kliko ? --------------- hieronder staan de moties van Combinatie95 en de gezamenlijke moties en/of amendementen.
 
Agenda Raad
 
Meer informatie:
Motie
Motie
Motie begaanbaarheid openbare weg, trottoirs en toegankelijkheid gebouwen
Amendement Cuadrilla gelden
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht