Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  algemene beschouwingen 2015  
 
 
Voorzitter, Op het moment dat het woord problemen is omgezet in uitdagingen, gingen we met z
 
We hebben in Boxtel daarom geen problemen, maar wel de nodige uitdagingen. Ook 2015 kent er een aantal. Al in 2011 vroeg de fractievoorzitter van Combinatie95 aandacht voor intergemeentelijke samenwerking. Na een geruime tijd op een laag pitje te hebben gestaan, staan we dan mogelijk aan de vooravond van een ambtelijke fusie met St. Michielsgestel en Haaren. De discussie daarbij moet volgens Combinatie95 niet in eerste instantie gaan over kostenbesparing, maar over toename van kwaliteit van geleverde diensten en afname van de kwetsbaarheid waar het specialistische kennis betreft. Dat zijn belangrijke zaken voor de burgers. Tegelijkertijd moeten wij er echter voor waken dat de gemeente door de schaalvergroting te ver van de burger af komt te staan. Daarom maakt Combinatie95 zich er sterk voor, dat de efficiencyslag die er ook moet komen vooral in personele en financi
 
Er staan grote veranderingen op stapel. Dat vraagt veel van onze gehele maatschappij. Het raakt alle leeftijdsgroepen van de samenleving, van jong tot oud. Voor de jongeren komt de zorg dichterbij en (hopelijk) sneller, waardoor de problemen in een eerdere fase kunnen worden aangepakt. Of we daar klaar voor zijn is de vraag. Ook binnen het onderwijs is er een verschuiving met passend onderwijs. De nieuwbouw van de Michaelschool zal een grondig vooronderzoek vergen. Een ander maatschappelijke verandering, minder geboortes waardoor het aantal kinderen in Boxtel daalt, heeft grote gevolgen voor alle geledingen, van kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen tot middelbare scholen. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in Boxtel toe. Die blijven, dan wel moeten langer zelfstandig wonen. Hierdoor wordt de druk op de mantelzorger steeds groter. Met een ruim beleid op het gebied van mantelzorgwoningen kan het mes aan twee kanten snijden. Burgers blijven langer zelfstandig en de gemeentelijke opvang kan beperkt blijven. Gaat het college gerichte acties voeren om mantelzorg te promoten? Combinatie95 dient hiervoor een motie in.
 
Om alle zaken goed te regelen hebben we ook steeds meer vrijwilligers nodig. Ook dat is een punt van verandering. Je kunt niet in de nieuwe maatschappij leven zonder daar aan deel te nemen. Wederkerigheid zal de norm worden. Het besluit om geen nieuwe school te bouwen in Munsel/In Goede Aarde dient gevolgd te worden door het realiseren van een verantwoord plan voor de Hobbendonkenschool. Wij denken dat vooral de schoolbesturen hier een hoofdrol hebben, waarbij de aanstaande leegstand van leslokalen leidend moet zijn. De goede toekomstbestendigheid van onze scholen rechtvaardigt ons inziens het niet doorsluizen van de onderhoudsvoorziening naar de schoolbesturen, maar deze in te zetten voor de aanpassingen van de Wilgenbroek en Molenwijkschool. Voorzitter, Boxtel wil voorop blijven met duurzaamheid. Zijn we dat dan nog? Met het binnenhalen van de miljoenen voor het programma
 
Voorzitter, de Biobased Economy zit er toch echt aan te komen. Wij kunnen met de ontwikkeling van de Greentech Campus en het Green Tech Park wel degelijk de werkgelegenheid in Boxtel een impuls geven. De belangstelling van de provincie Nanjing in China, vorige week maandag hier op bezoek, onderstreept dit. Het economisch aanvalsplan krijgt met de reservering van 1 miljoen euro de basis om werkelijk het verschil te maken, maar dan moet het niet bij plannen alleen blijven. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is een must. De uitdaging om weer een bruisend centrum te krijgen in Boxtel ligt in handen van de ondernemers en vastgoedeigenaren, waarbij de gemeente een faciliterende rol moet spelen. De koppeling economie en toerisme is volgens ons hierbij van nut. De eerste stappen zijn gezet om ook in de kleine kernen tot woningbouw te komen. Wij dringen er bij het college op aan om in Liempde en Lennisheuvel nu eens de woningen uit de grond te krijgen. De leefbaarheid in beide kernen is daarbij in het geding. Voorzitter, wat betreft het verkeer, lezen wij dat de VLK-weg er aan staat te komen, gevolgd door een stapsgewijze aanpak van de Keulsebaan. Zonder de noodzaak van de VLK-weg te kort te doen, heeft het weghalen van de knelpunten stoplicht Oirschotseweg en verruimen rotonde De Goor voor ons hoge prioriteit. Tenminste gelijktijdig met de start van de aanleg van de VLK-weg of nog eerder zouden deze knelpunten die dagelijks voor opstoppingen op de Keulsebaan zorgen, moeten worden aangepakt. Ondertussen weten we dat een verbeterde fietsverbinding tussen Lennisheuvel en centrum, alsook een veiliger oversteek bij Providentia gekoppeld wordt aan een bredere oplossing van de verkeersproblematiek op die punten. Het blijft echter zuur om te moeten constateren dat dit al weer de zoveelste begroting is waarin geschreven wordt dat de gemeente zich over deze zaken beraadt en dat we waarschijnlijk tot 2020 moeten wachten op een oplossing. Tot slot voorzitter, we hebben het per slot van rekening over de begroting, is het een goede zaak een aantal potjes op te heffen en terug te laten vloeien in de algemene reserve. De symbolische teruggaaf van afvalstoffenheffingen aan de burger dient gevolgd te worden door een rechtvaardig evenwicht tussen heffingen en kosten wat betreft onze afvalverwerking. Combinatie95 kijkt met een positief gevoel naar deze begroting van 2015. Tot zover. voor de moties zie onderstaande link
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht